Protectia Mediului

LEGIS SSM

MEDIU

Evaluarea initiala de mediu privind gradul de conformitate cu prevederile legii protectiei mediului si ale celorlalte acte normative din domeniu, a principalelor probleme de mediu rezultate din activitatile desfasurate de societatile comerciale;

Identificarea aspectelor de mediu cu impact asupra activitatilor existente, a activitatilor noi sau a celor extinse, în vederea derularii procedurilor de reglementare pentru obtinerea actelor de reglementare dupa caz - aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie/autorizatie integrata de mediu;

Furnizarea de informatii necesare pentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament, cerute de autoritatile competente;

Asigurarea de informatii actualizate din domeniul reglementarilor legale privind protectia mediului si acordarea de consultanta pentru desfasurarea activitatilor în concordanta cu respectarea acestora;

Identificarea surselor de poluanti si acordarea de consultanta în vederea protectiei factorilor de mediu – apa, aer, sol;

Asistenta la încheierea contractelor de asigurare cu utilitati a modului în care sunt respectate cerintele contractuale astfel încât impactul instalatiilor cu mediul sa fie minime;

Instruirea angajatilor societatilor comerciale privind importanta strategica a protectiei mediului, a problemelor de mediu în general si a impactului activitatii fiecaruia asupra mediului;

Utilizarea si eliminarea în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, pe timpul transportului, depozitarii substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri, în conformitate cu legislatia specifica;

Valorificarea si transportul deseurilor, în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, precum si gospodarire, colectare, stocare, depozitare temporara a acestora, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice;

Elaborarea urmatoarelor documente:

Intocmire documentatii pentru obtinerea avizului / acordului de mediu si a autorizatiei de mediu: bilanturi de mediu si studii de evaluarea impactului asupra mediului, conform legislatiei in vigoare.

Intocmire documentatii pentru politica de prevenire a accidentelor cu substante periculoase.

Intocmire documentatii de obtinere a avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor.

Intocmire studii de monitorizare a factorilor de mediu in zonele industriale, la limita cu localitatile invecinate – emisii de poluanti in atmosfera, in apa, in sol, gestiunea deseurilor.

Intocmire documentatie tehnica de modernizare a obiectivelor industriale in vederea incadrarii obiectivului in cerintele impuse de legislatia de protectia mediului, referitoare la limitarea noxelor emise.

Intocmire studii de cercetare pentru infrastructura – dotare cu aparatura de mediu a laboratoarelor existente sau realizarea de laboratoare de mediu – pentru programele nationale de cercetare – programul IMPACT.

Cursuri de instruire in domeniul managementului proiectelor de mediu.

Instruirea angajatilor societatilor comerciale privind importanta strategica a protectiei mediului, a problemelor de mediu în general si a impactului activitatii fiecaruia asupra mediului si explicarea legislatiei, a dreptului mediului pentru activitatea specifica.

Intocmire manual de managementul mediului pentru obiective industriale, conform ISO14001.